Individuel støtte

Det kan også være borger der har brug for en særlig tilrettelagt træningsforløb for at kunne indgå i en gruppebaseret støtteindsats.  

Der indgår variabler af følgende elementer:

 • Kontakt / besøg:
  Støtten foregår som udgangspunkt ved besøg i borgernes eget hjem/støttecentre, kombineret med eks. telefonopringninger, virtuel støtte, brev, e-mail eller sms.
 • Samtale:
  Samtalen tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Samtalen er relations opbyggende og afklarende i forhold til nutidigt og fremtidigt støttebehov.
 • Mestring af livssituation:
  Borgeren støttes til at opnå videst muligt indsigt i egen livssituation ved støttende samtaler i form af vejledning / undervisning, træning og praktisk afprøvning.
 • Koordinering:
  Støttepersonen vil medvirke til, at borgeren oplever sammenhæng og helhed i de tilbud, borgeren modtager. Der er mulighed for at få støtte til kontakt med offentlige instanser, venner / bekendte og pårørende.
 • Praktiske gøremål:
  Der kan ydes støtte/træning til praktiske gøremål både i og uden for hjemmet. Det er en forudsætning, at borgeren selv deltager aktivt i gøremålet ud fra vedkommendes formåen. Udgangspunktet er at "gør sammen med" og ikke for borgeren. Støtte/træning til praktiske gøremål kan f.eks. være i forhold til husførelse, indkøb og aktiviteter.
 • Struktur i hverdagen:
  Behovet for støtte til struktur kan være nødvendigt på forskellige områder og niveauer i den enkeltes hverdagsliv. Støtten ydes med henblik på at udvikle og fastholde strategier for mestring af hverdagen.
 • Økonomi:
  Borgeren støttes til i videst muligt omfang at bevare evnen til at tage ansvar for egen økonomi. Støtten kan bestå i budgetlægning, påmindelse om betaling af regninger osv.
 • Sociale relationer:
  Støtten gives med henblik på at opbygge og fastholde sociale netværk i form af støttende og indsigtsfulde samtaler, oplevelsesbaseret samvær, støtte og introduktion til deltagelse i fritidsaktiviteter m.m. Der er fokus på en tæt kontakt og dialog med borgernes netværk.
 • Sundhedsfremme og forebyggelse:
  Som en integreret del af støtten vil der være fokus på sundhed og forebyggelse. KRAM-faktorerne vil være naturlige områder at yde støtte og vejledning i forhold til. Der vil også kunne sættes fokus på andre sundhedsfremmende og forebyggende områder f.eks. støtte til fastholdelse af iværksat behandling.

Kontaktinfo

Dorte Påskesen
Centerleder
Th. Nielsens Gade 25
7400 Herning

Mobil: 40714316
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.