POLARIS Center Herning tilbyder socialfaglig støtte

På POLARIS Center Herning arbejder vi ud fra en recovery-orienteret tilgang i samarbejde med den enkelte borger.

Vores forståelse af psykisk sygdom tager sit udgangspunkt i sårbarheds/stress-modellen, og det vigtigste redskab er dialogen mellem borgere og personale. Dialogen og relationen mellem medarbejderen og borgeren er derfor det bærende redskab i arbejdet med borgerens individuelle rehabiliteringsproces.

Omdrejningspunktet for det socialpsykiatriske arbejde er hverdagslivet, og der tages udgangspunkt i de udviklingsmål, livsværdier, ønsker og drømme den enkelte borger har for fremtiden. 

I POLARIS Center Herning er alle medarbejdere uddannede i at anvende dialogværktøjet "recovery-star (TM)". Det dækker personens behov for støtte til et recovery-orienteret arbejde med udviklingsmål.

Vi samarbejder målrettet med borgeren om de indsatsmålene fra SVR (Samarbejde, Rådgivning og Visitation i Herning kommune).

I dialog med borgeren udarbejdes overskuelige og målbare delmål, som gør det muligt for borgeren at have overblik over eget rehabiliteringsforløb.

Der er tilknyttet ca 30 medarbejdere. Personalegruppen er tværfagligt sammensat og består af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og sygeplejersker.

Ordningen er inddelt i 3 typer af indsatser - en gruppebaseret §85 socialpædagogisk bistand, en individuel baseret §85 socialpædagogisk bistand og en døgndækket §85 socialpædagogisk bistand.

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand er støtte til opgaver, du ikke selv er i stand til at klare på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Den består af en lang række hjælpeforanstaltninger. Der kan blandt andet være tale om:

  • oplæring og genoplæring i daglige færdigheder som træning i at klæde sig på eller spise
  • omsorg og hjælp til personlige forhold som fx konfliktløsning
  • hjælp til at opretholde sociale netværk
  • støtte til udvikling af egne ressourcer, herunder muligheder for at kommunikere og indgå i samvær med andre
  • vejledning, rådgivning og hjælp til selvhjælp

Socialpædagogisk bistand vil også, efter omstændighederne, kunne omfatte ledsagelse i forbindelse med aktiviteter.

Formålet med indsatsen er at bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser. Indsatsen tager blandt andet sigte på, at brugeren kan bevare eller forbedre sine psykiske eller sociale funktioner. Du kan få tilbud om socialpædagogisk bistand uanset boform.

Tilbud om socialpædagogisk bistand vil altid bero på en konkret individuel vurdering. Kommunen skal sørge for, at opgaverne i fornødent omfang kan varetages døgnet rundt.

Du kan ansøge om socialpædagogisk bistand hos kommunen, som afgør, om du kan få socialpædagogisk bistand.

Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

Kontaktinfo

Dorte Påskesen
Centerleder
Th. Nielsens Gade 25
7400 Herning

Mobil: 40714316
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.