Social- og sundheds fremmende indsats

Afdeling og ydelse

Tidlige forebyggende Social- og sundheds rettet indsats, som har fokus på hjælp til selvhjælp. Indsatsen har sigte på at aktivere borgernes egne ressourcer, håndtere den aktuelle situation samt understøtte borgernes sociale netværk.

Der er der krav om at borgerne samarbejder aktivt med fagpersonerne i arbejdsprocessen.

 • Indsatsen leveres i henhold til services lovens § 82b og leveres af POLARIS Center Herning.
 • Indsatsen er en del af "næste dags tilbud" i forbindelse med Socialpsykiatriens akuttelefon.
 • Indsatsen kan leveres inden en visitation/ansøgning om services lovens §85.
 • Indsatsen kan anvendes i overgangen fra indlæggelse til eget hjem hos borgere med psykiatriske problemstillinger, som i en kort overgangsperiode har brug for Social- eller sundhedsfaglig indsats.

Indsatsen leveres på hverdag i dagtimerne og kan max have en varighed på 6 mdr.

Henvisning

Borgerne kan selv henvende sig til tilbuddet.

Fagfolk kan henvise borgerne til tilbuddet (visitation, Politi, sundhedssystem, Praksis læger mv.)

Tilbuddet kan efter henvisning være opsøgende ift. borger der ikke selv kan opsøge støtten.

Målgruppe

Målgruppen er psykisk sårbare borgere (fortrinsvis fra 26 år og opefter) som er i en uhåndterbar situation ift. at håndtere problemstillinger i hverdagslivet og derved i risiko for at udvikle fysiske og psykiske funktionsnedsættelse eller sociale problemer. 

Borgere der har brug for at generhverve funktionsevne tab efter indlæggelse eller få håndteret akutte social faglige problematikker for at undgå en ny indlæggelse.

Målgruppen skal kunne profitere af en indsats i socialpsykiatrien.

Formål og mål

Formålet er at forebygge forværring af funktionsnedsættelsen/de sociale problemer med en tidlig, forbyggende indsats.

Målet er at afhjælpe/afklare støttebehov samt afdække borgernes ressourcer, herunder optræne funktionsevne til selvhjulpenhed i eget hverdagsliv. Indsatsen har fokus på at forebygge tilbagefald og der udarbejdes en mestringsstrategiplan til den enkelte borger.

Hvis der undervejs i forløbet vurderes behov for en varig ydelse, inddrages bevillingsmyndighed.

Borgerforløb

Et borgerforløb vil være individuelt planlagt. Et forløb vil typisk omfatte 1 eller flere af følgende elementer:

 • Individuel vejledning i livsstil/kost/motion
 • Ledsagelse til behandling eller lign.
 • Psykiatrisk samtale til at mestre symptomer fra psykisk sygdom.
 • Sundhedsfaglig samtale til at mestre helbredsmæssige problemstillinger
 • Socialfaglig rådgivning (økonomi, bolig mm.)
 • Funktionstræning for at generhverve eller oplære færdigheder.
 • Hjælp til at strukturere hverdagen.
 • Brobyggende indsatser i at kontakte kommune, læge, hospital og øvrige aktører.

Hjælp til at komme i gang med eller fastholde fritidsaktiviteter og netværk.

Succeskriterier og forventet effekt

Arbejdsprocessen

 • At borgeren i større grad bliver aktør i eget liv og i samarbejdet om at nå egne drømme og mål
 • At der sker en bedre og mere sammenhængende koordinering forskellige systemer i mellem omkring borgerens plan
 • At borgeren har øget sit funktionsniveau gennem forløbet
 • At understøtte den videre proces hos de borger der har brug for mere end den forebyggende indsats. Her involveres bevillingsmyndighed. Den forebyggende indsats er med til at afdække borgerne ressourcer, behov, håb og drømmer for det videre forløb, herunder hvilken type af rehabiliteringsindsats der kan være brug for.

Borgerperspektiv

 • At borgeren oplever sig som aktør i eget liv.
 • At borgeren har (gen)erhvervet færdigheder i at håndterer kerneproblematikken og kan klare sig uden støtte.
 • At borgeren indgår i et socialt og samfundsmæssigt liv.

Organisering

Den opsøgende ordning er organiseret under Polaris center Herning afdeling Søndergade.

Indsatsen varetages af social- og sundhedsfaglige medarbejdere.

Bilag 1: Social- og sundhedsfremmende indsats

Teoretiske tilgange, metoder og redskaber

Socialpsykiatrien i Herning kommune har en recovery orienteret tilgang til psykosocial rehabilitering[1]. Vi møder borgerne med en tro på, at de kan "komme sig" med den rette faglige indsats. Formålet er, at borgeren, som har, eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Recovery handler om at give håb for fremtiden og fokusere på borgeren som aktør i eget liv. At være aktør i eget liv handler om selv at beslutte og tage stilling til, hvad der giver mening i mit liv og om, hvad der har betydning for mig, både i forhold til arbejde/uddannelse, hverdagslivet, familie og venner m.m.

Arbejdsmetoder, understøtter en anerkendende og udviklingsstøttende tilgang, hvor den professionelle møder borgerne med:

 • Krav i forhold til borgerens egne udviklingsmål
 • Tro på at deltagerne kan udvikle sig
 • Vedvarende samtalerom de målrettede og tidsbegrænsede indsatser.
 • Forventninger om øget selvstændighed og selvhjulpenhed

[1] Psykosocial rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk. Psykosocial rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og består af en helhedsorienteret og sammenhængende koordineret indsats.

Kontaktinfo

Dorte Påskesen
Centerleder
Th. Nielsens Gade 25
7400 Herning

Mobil: 40714316
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.